Wdrożenie do produkcji innowacyjnych form wtryskowych

 

Projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0423/23 pn.: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych form wtryskowych”

 

w ramach RPOWP na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

 


Całkowita wartość projektu: 7 682 231,33PLN
Wydatki kwalifikowalne 6 245 716,53PLN
Współfinansowanie UE: 3 122 858,26PLN

Realizację projektu zaplanowano na okres od 2023-07-21 do 2023-10-31.