Reklamacje

Warunki gwarancji przenieść z zakładki produkty, do zakładki dział reklamacji.
Dać możliwość zarówno pobrania zgłoszenia reklamacyjnego jak i wypełnienia go on-line. Trzeba też podlinkować pdf w którym jest wyjaśnione jak czytać datę produkcji na naszych produktach.
Dodać formułę:
Gwarantem jest Warsztat montujący instalację
Wszystkich regulacji instalacji w ramach gwarancji, może dokonać tylko warsztat montujący instalację gazową w aucie. Podstawą do reklamacji jest ważna, uzupełniona i podpisana karta gwarancyjna.
Dodać formułę:
Zastrzegamy sobie również prawo do wydłużenia terminu reklamacji, w przypadku konieczności sprowadzenia odpowiednich części.
Te formułki trochę bardziej wyciągnąć na wierzch:
Usługi niepodlegające gwarancji
Usługi niepodlegające gwarancji, tj. czyszczenie wtryskiwaczy uszkodzonych na skutek zabrudzenia lub naprawa towarów po okresie gwarancji, po wcześniejszym uzgodnieniu mogą być wykonane na koszt klienta według cennika gwaranta.
Koszt transportu
W przypadku usług niepodlegających gwarancji koszty transportu ponosi zgłaszający reklamację, w pozostałych przypadkach koszt przechodzi na gwaranta.
Firma ALEX Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane złą lub niską jakością paliwa LPG/CNG.
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Szczegółowe prawa klienta oraz obowiązki producenta określa Ustawa konsumencka z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 02.141.1176).